VPS PRIVATE IPV4

VPS SSD 1-1

 • 1 CPU
 • 1GB RAM
 • 25GB SSD Disk
 • 1 IPv4 Dùng Riêng
 • 1 Gbps Net Port
 • Không giới hạn băng thông

VPS SSD 1-2

 • 1 CPU
 • 2 GB RAM
 • 25GB SSD Disk
 • 1 IPv4 Dùng Riêng
 • 1 Gbps Net Port
 • Không giới hạn băng thông

VPS SSD 2-2

 • 2 CPU
 • 2 GB RAM
 • 25GB SSD Disk
 • 1 IPv4 Dùng Riêng
 • 1 Gbps Net Port
 • Không giới hạn băng thông

VPS SSD 2-3

 • 2 CPU
 • 3 GB RAM
 • 25 GB SSD Disk
 • 1 IPv4 Dùng Riêng
 • 1 Gbps Net Port
 • Không giới hạn băng thông

VPS SSD 2-4

 • 2 CPU
 • 4 GB RAM
 • 40GB SSD Disk
 • 1 IPv4 Dùng Riêng
 • 1 Gbps Net Port
 • Không giới hạn băng thông

VPS SSD 3-3

 • 3 CPU
 • 3 GB RAM
 • 40 GB SSD Disk
 • 1 IPv4 Dùng Riêng
 • 100 Mbps Net Port
 • Không giới hạn băng thông

VPS SSD 3-4

 • 3 CPU
 • 4 GB RAM
 • 35 GB SSD Disk
 • 1 IPv4 Dùng Riêng
 • 1 Gbps Net Port
 • Không giới hạn băng thông

VPS SSD 3-6

 • 3 CPU
 • 6 GB RAM
 • 50 GB SSD Disk
 • 1 IPv4 Dùng Riêng
 • 1 Gbps Net Port
 • Không giới hạn băng thông

VPS SSD 4-4

 • 4 CPU
 • 4 GB RAM
 • 40 GB SSD Disk
 • 1 IPv4 Dùng Riêng
 • 1 Gbps Net Port
 • Không giới hạn băng thông

VPS SSD 4-8

 • 4 CPU
 • 8 GB RAM
 • 70 GB SSD Disk
 • 1 IPv4 Dùng Riêng
 • 1 Gbps Net Port
 • Không giới hạn băng thông

VPS SSD 6-6

 • 6 CPU
 • 6 GB RAM
 • 70 GB SSD Disk
 • 1 IPv4 Dùng Riêng
 • 1 Gbps Net Port
 • Không giới hạn băng thông

VPS SSD 4-6

 • 4 CPU
 • 6 GB RAM
 • 60 GB SSD Disk
 • 1 IPv4 Dùng Riêng
 • 1 Gbps Net Port
 • Không giới hạn băng thông

VPS SSD 6-10

 • 6 CPU
 • 10 GB RAM
 • 80 GB SSD Disk
 • 1 IPv4 Dùng Riêng
 • 1 Gbps Net Port
 • Không giới hạn băng thông

VPS SSD 8-8

 • 8 CPU
 • 8 GB RAM
 • 80 GB SSD Disk
 • 1 IPv4 Dùng Riêng
 • 1 Gbps Net Port
 • Không giới hạn băng thông

VPS SSD 6-16

 • 6 CPU
 • 16 GB RAM
 • 80GB SSD Disk
 • 1 IPv4 Dùng Riêng
 • 1 Gbps Net Port
 • Không giới hạn băng thông

VPS SSD 8-16

 • 8 CPU
 • 16 GB RAM
 • 150GB SSD Disk
 • 1 IPv4 Dùng Riêng
 • 1 Gbps Net Port
 • Không giới hạn băng thông

VPS SSD 16-32

 • 16 CPU
 • 32 GB RAM
 • 200 GB SSD Disk
 • 1 IPv4 Dùng Riêng
 • 1 Gbps Net Port
 • Không giới hạn băng thông