VPS IP SHARE

VPS IP SHARE 1-1

 • 1 CPU
 • 1GB RAM
 • 25GB SSD Disk
 • 1 IPv4 Share
 • 1 Gbps Net Port
 • Không giới hạn băng thông

VPS IP SHARE 1-2

 • 1 CPU
 • 2 GB RAM
 • 25 GB SSD Disk
 • 1 IPv4 Share
 • 100 Mbps Net Port
 • Không giới hạn băng thông

VPS IP SHARE 2-2

 • 2 CPU
 • 2 GB RAM
 • 25 GB SSD Disk
 • 1 IPv4 Share
 • 100 Mbps Net Port
 • Không giới hạn băng thông

VPS IP SHARE 2-4

 • 2 CPU
 • 4 GB RAM
 • 25 GB SSD Disk
 • 1 IPv4 Share
 • 100 Mbps Net Port
 • Không giới hạn băng thông

VPS IP SHARE 3-3

 • 3 CPU
 • 3 GB RAM
 • 30 GB SSD Disk
 • 1 IPv4 Share
 • 100 Mbps Net Port
 • Không giới hạn băng thông

VPS IP SHARE 4-4

 • 4 CPU
 • 4 GB RAM
 • 30 GB SSD Disk
 • 1 IPv4 Share
 • 100 Mbps Net Port
 • Không giới hạn băng thông

VPS IP SHARE 4-8

 • 4 CPU
 • 8 GB RAM
 • 30 GB SSD Disk
 • 1 IPv4 Share
 • 100 Mbps Net Port
 • Không giới hạn băng thông

VPS IP SHARE 8-16

 • 8 CPU
 • 16 GB RAM
 • 40 GB SSD Disk
 • 1 IPv4 Share
 • 100 Mbps Net Port
 • Không giới hạn băng thông

VPS IP SHARE 16-32

 • 16 CPU
 • 32 GB RAM
 • 70 GB SSD Disk
 • 1 IPv4 Share
 • 100 Mbps Net Port
 • Không giới hạn băng thông

VPS IP SHARE 32-64

 • 32 CPU
 • 64 GB RAM
 • 80 GB SSD Disk
 • 1 IPv4 Share
 • 100 Mbps Net Port
 • Không giới hạn băng thông